Terminología y Traducción: luces y sombras

Aquest llibre està pensat com un suport a les classes i fa aportacions a la Teoria General de la Terminologia en allò que es defineix com TTT (Teoria Traductològica de la Terminologia) y que es basa en l'adquisició de les competències especificativa, analògica, eufemística y contrastiva.
Hi ha uns exercicis per a la part pràctica i per a la part teòrica.

 

Anna Aguilar Amat.